FINANCE

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem so prikazana sredstva in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan poslovnega leta družbe. Oblika bilance stanja za zunanje poslovno poročanje je predpisana v 65. členu ZGD-1 in SRS 20, in sicer družba upošteva določila SRS 20.4. Teoretično možne postavke posameznih sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki jih družba nima, v bilanci stanja niso prikazane.

Računovodsko poročilo