NARAVNI KAPITAL
Izdatki in vlaganja v varstvo okolja:
1.469,6
EUR
(+2,3 % glede na leto 2018)

Ogljični odtis:
183.835
ton CO2
(-1,3 % glede na leto 2018)

Odstotek DV v območju Natura 2000:
14,4
%

(enako kot v letu 2018)

Ogljični odtis delovanja družbe so v družbi ELES prvič izračunali v letu 2018 na podlagi razpoložljivih podatkov iz leta 2017. Tako kot prvo leto so tudi za leti 2018 in 2019 v izračun ogljičnega odtisa vključili podatke pomembnih področij dejavnosti, in sicer neposredne emisije iz vozil in drugih naprav ter posredne emisije, ki jih izračunajo na podlagi podatkov o izgubah energije pri prenosu električne energije in podatkov o porabi elektrike za stavbe. V vseh treh letih največji delež ogljičnega odtisa predstavljajo izgube energije pri prenosu električne energije. Skupno se je količina v treh letih zmanjšala, ker se je zmanjšala tudi količina prenesene električne energije. Delež ogljičnega odtisa družbe, ki ga predstavljajo izgube, je tako skozi vsa tri leta 97 odstotkov.

Skozi območja Natura 2000 poteka 19,4 odstotka visokonapetostnih daljnovodov na 400 kV, 220 kV in

110 kV napetostnih nivojih. Pred začetkom vzdrževanja daljnovodnih tras v območju Natura 2000 ali na področju naravnih vrednot od krajevno pristojne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pridobijo dovoljenje za izvedbo posega v naravo, kjer so opredeljeni pogoji za izvedbo posega in obdobje, v katerem so dovoljena dela. Pred izvajanjem posegov v gozdu ali gozdnem prostoru pridobijo soglasje Zavoda za gozdove Slovenije

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je v družbi ELES vzpostavljen že dlje časa. Nadgradnja spremljanja količin nastalih odpadkov in visoki stroški za ravnanje z odpadki za nekatere vrste odpadkov so družbo

ELES spodbudili, da so zaposleni v letu 2019 začeli sistematično pregledovati obstoječe stanje in zbiranje idej za njihovo zmanjšanje. Predvidene ukrepe bodo zapisali v načrte gospodarjenja z odpadki in v prihodnje začeli izvajati zapisano.

Smernice na področju učinkovite rabe energije in usmerjenost k stalnemu zniževanju obratovalnih stroškov objektov so bile tudi v letu 2019 izhodišče za aktivnosti na področju porabe energije. Energetska prenova stavb, ki se je začela v letu 2017 in je bila dokončana v letu 2019, ter načrtovane energetske prenove v prihodnjih letih bodo prispevale k zmanjšanju porabljene energije za stavbe.

Z nakupom ekološko manj obremenjujočih vozil si v družbi ELES prizadevajo zmanjšati porabo. Glede na primerjavo z letom 2018 se je poraba goriva za pogon vozil zmanjšala za 1,5 odstotka.

Naravni kapital