POSLOVNI MODEL - ZNAMKA

Družba ELES ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že več kot 90 let skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezuje ljudi in zagotavlja kakovost življenja. 

Družba bo v sklopu priprave novega dolgoročnega strateškega plana za obdobje 20212025 prenovila tudi vizijo in vrednote.

Področje delovanja

Družba ELES zagotavlja varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Odgovorna je za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje.

Skrbi za brezhibno delovanje vseh daljnovodov na 400 kV in 220 kV napetostnem nivoju ter za del 110 kV prenosnega omrežja. Operaterji v Republiškem centru vodenja in treh območnih centrih vodenja pa upravljajo in nadzirajo slovenski elektroenergetski sistem, vključno s čezmejno koordinacijo obratovanja, ter hkrati nenehno zagotavljajo ravnovesje elektroenergetskega sistema.

Iz zgornje sheme področja delovanja družbe ELES sta razvidni dve med seboj tesno povezani dejavnosti oziroma temeljni obljubi:

  • zagotavljanje prenosa električne energije od virov do odjemalcev;
  • zagotavljanje ravnovesja med porabo in proizvodnjo, zagotavljanje dobave.

Na obe temeljni nalogi sistemskih operaterjev zelo vpliva prehod v nizkoogljično družbo oz t. i. energetska tranzicija. Ta vnaša v elektroenergetske sisteme veliko novosti in sprememb. Sodoben elektroenergetski sistem sestavlja bistveno manj konvencionalnih elektrarn kot nekoč, kar slabša inercijo in manjša odpornost sistema na motnje. Več je tudi obnovljivih virov in gradnikov t. i. pametnih omrežij.

Značilnost obnovljivih virov za razliko od drugih je, da je njihova razpoložljivost odvisna od vremena. Že vodni viri v daljšem sušnem obdobju dobesedno presahnejo, veter in sonce pa nihata še v krajših časovnih ciklih. Če je pred desetletjem pasovna energija ustvarjala občutek, da je funkcija zagotavljanja razpoložljivosti virov električne energije bolj na ravni frekvenčne regulacije, se že danes, ko v Sloveniji sploh še nismo dosegli zastavljenih ciljev glede obsega obnovljivih virov, povečuje pritisk prav na ta del Elesove dejavnosti. Povedano bolj neposredno: če je pred leti družba ELES vedno imela na razpolago paleto različnih možnosti za izravnavo, jo v prihodnje na tem področju čaka veliko izzivov.

Učinkovito izvajanje prenosa električne energije je tesno povezano z mnogimi procesi. Predvsem je zahteven tisti del procesov, ki se veže na zagotavljanje same elektrike v omrežju. To ELES obvladuje v enem delu prek partnerskih dogovorov, v enem delu pa prek lastnih hčerinskih družb.

Čeprav družba ELES po uredbi ne sme stopiti na mesto proizvajalcev električne energije, je stabilnost sistema odvisna od njih, zato ima pravico in dolžnost vklopa in izklopa kapacitet. V vedno bolj informatiziranem svetu in kompleksnih omrežjih to postaja vedno bolj tudi informacijski in komunikacijski izziv, zato je specializirano podjetje za ta vprašanja v okviru skupine ELES nuja. Podobno je obvladovanje tokov v celoti odvisno od obvladovanja avkcij. Integracija trga brez njih ni izvedljiva. In navsezadnje je v času, ko se zaradi obnovljivih virov soočajo z vedno večjimi nihanji tako proizvodnje kot tudi porabe, izjemno pomembno imeti v lasti hranilnike različnih tehnoloških izvedb, ki omogočajo, da ta nihanja niso le obvladljiva, ampak da je uravnavanje tudi stroškovno vzdržno.

Predstavitev družb