POSLOVNI NAČRT

Osnove in izhodišča za izdelavo letnega načrta družbe ELES za leto 2020 z dodatkom za naslednji dve leti so opredeljeni v DSP 2016–2020. Pri tem sta bila upoštevana tudi Načrt razvoja prenosnega omrežja RS v obdobju 2019–2028 ter Naložbeni načrt sistemskega operaterja prenosa električne energije od leta 2019 do leta 2021. V letu 2020 bodo prizadevanja družbe ELES usmerjena v:

 • nadaljevanje usmeritve k dvigovanju poslovne odličnosti ob spoštovanju ciljnih vrednot, delovanju v skladu z etičnim kodeksom in smernicami korporativne integritete;
 • nadaljnji razvoj sistema upravljanja s sredstvi ob upoštevanju obvladovanja tveganj;
 • realizacijo prednostnih strateških investicij in rekonstrukcij v postavljenih rokih ob hkratnem zagotavljanju ustreznih virov financiranja;
 • dokončanje prenove celovitega modela upravljanja tveganj;
 • proaktivne odnose z javnostmi;
 • izboljšanje medsebojnih odnosov med zaposlenimi v družbi;
 • pripravo na trajnostno poročanje kot osnovo za povečanje ugleda družbe v javnosti;
 • nadaljnje uvajanje metod in prijemov za učinkovito upravljanje in razvoj kadrov;
 • poslovanje v okvirih, kot jih je določila agencija za regulativno obdobje 2019–2021;
 • spremljanje usmeritev, dejavno sodelovanje v mednarodnih združenjih s področja delovanja sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij;
 • učinkovito upravljanje s kapitalskih naložb družbe;
 • upoštevanje usmeritev in kodeksa upravljanja, ki ga je izdal upravljavec kapitalskih naložb RS.