PRIHODKI

Poslovni prihodki, povezani z osnovno dejavnostjo družbe, predstavljajo 98,8 odstotka vseh poslovnih prihodkov. Podrobneje so razkriti v poglavju Finančni kapital/Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2019. 

Ob neupoštevanju 120. člena Energetskega zakona bi poslovni prihodki v letu 2019 znašali 162.623.529 EUR. Podrobneje razkrito v Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Pojasnilo o odstopanju od računovodskih standardov. 

Med usredstvenimi lastnimi storitvami so izkazane obračunane ure zaposlenih, ki sodelujejo na investicijskih projektih, in stroški uporabe službenih vozil za te projekte.