PROIZVODNI KAPITAL
Dolžina DV:
2.923
km
(+1,2 % glede na leto 2018)

Število postaj:
46
(enako kot v letu 2018)

Prevzem EE:
13.021
GWh
(-2 % glede na leto 2018)

Oddaja EE:
13.697
GWh
(-2 % glede na leto 2018)

Največji izziv v letu 2019 je bilo ob zagotavljanju stabilnosti obstoječega prenosnega omrežja fleksibilno odpirati in zaključevati razvojne projekte, ki bodo v prihodnosti zagotavljali stabilnost in zanesljivost slovenskega prenosnega sistema električne energije.

Za sistemske operaterje po vsej Evropi sta tudi v letu 2019 med ključnimi izzivi ostala integracija obnovljivih virov v elektroenergetske sisteme.

19. 11. 2019 ob 22.00 je družba ELES skupaj z energetsko borzo BSP slovenski trg z električno energijo

prek slovensko-avstrijske in slovensko-hrvaške meje priključila v vseevropsko rešitev spajanja trgov na segmentu trgovanja znotraj dneva s pomočjo rešitve XBID. Tako je slovenski trg z električno energijo postal del vseevropske rešitve, v okviru katere lahko dobavitelji električne energije na enostaven način trgujejo z energijo v celotni Evropski uniji, od Norveške do Bolgarije na eni strani in od Portugalske do baltskih držav na drugi. Z vidika razvoja trga z električno energijo gre za enega največjih dosežkov družbe ELES v zadnjih 10 letih.

Skupna oddaja električne energije proizvajalcev v prenosno omrežje je v letu 2019 znašala 13.697 GWh, kar je 256 GWh manj kot leta 2018. Oddaja električne energije hidroelektrarn (HE) je bila nižja v primerjavi s preteklim letom, kar gre pripisati predvsem ugodni hidrologiji v letu 2018. V prenosno mrežje so HE oddale 4.225 GWh električne energije, kar je 197 GWh manj kot v letu 2018. Termoelektrarne (TE) so oddale 3.946 GWh oziroma 103 GWh manj kot leta 2018, nuklearna elektrarna (NE) pa je v prenosno omrežje zaradi načrtovanega letnega remonta v oktobru oddala 5.526 GWh električne energije, kar je 43 GWh več kot leta 2018.

V letu 2019 je bilo za investicijska vlaganja namenjenih 73,0 milijona EUR, kar je 19 odstotkov manj, kot je bilo načrtovano.

V letu 2019 je potekalo 56 projektov za izgradnjo novih in nadgradnjo obstoječih prenosnih povezav ter razdelilnih transformatorskih postaj. Na nekaterih projektih so bila izvedena elektromontažna dela v lastni režiji, kar je prispevalo k povečanju skupne ustvarjene vrednosti družbe ELES.

Proizvodni kapital