SCENARIJI

Scenariji, ki opredeljujejo sedanjost in prihodnost delovanja družbe ELES so trije:

  • povečana vloga državne regulacije in s tem delegiranega prilagajanja klimatskim razmeram;
  • povečana vloga tržnih subjektov in s tem prilagajanja sistema tržnim odnosom med proizvajalci in uporabniki;
  • povečan vdor zasebnih družb v reguliran sistem in s tem mešanica državne regulacije ter oportunističnih priložnosti za zasebni sektor.

Gre za tri scenarije, ki jih je leta 2018 na podlagi analize med vsemi evropskimi sistemskimi operaterji izvedel ENTSO-E. ELES prilagaja svoje delovanje oceni, da bo šlo tudi vnaprej za sočasno uresničevanje vseh treh scenarijev. Odgovor na to pa bo dal prihajajoči DSP 2021–2025.

Strateške usmeritve, ki so zastavljene v DSP 2016– 2020, so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz celovite in poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja. Leto 2020 je posvečeno pripravi DSP 2021–2025. Ta bo temeljil na trajnostni strategiji, ki bo opredelila ključne izzive in cilje za razvoj vseh dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjanje dodane vrednosti družbe ELES. Ker priprave na DSP 2021–2025 še potekajo, v tem poročilu še vedno sledimo kazalnikom iz preteklega obdobja.

Glavne strateške usmeritve razvoja družbe ELES do leta 2020

Glede na vidike strateške uspešnosti je enajst strateških ciljev razdeljenih v štiri skupine. Za vse strateške cilje so opredeljeni tudi podcilji in strateški kazalniki, ki omogočajo nadzor uresničevanja strateških ciljev, nosilcem ciljev pa omogočajo lažje načrtovanje aktivnosti za njihovo izpolnjevanje.