STRATEŠKI CILJI

Glede na vidike strateške uspešnosti je enajst strateških ciljev razdeljenih v štiri skupine. Za vse strateške cilje so opredeljeni tudi podcilji in strateški kazalniki, ki omogočajo nadzor uresničevanja strateških ciljev, nosilcem ciljev pa omogočajo lažje načrtovanje aktivnosti za njihovo izpolnjevanje.

Najpomembnejši strateški kazalniki, s katerimi družba ELES spremlja uspešnost izvajanja strategije, so ekonomski in tehnični kazalniki. S ciljnimi vrednostmi so predstavljeni v nadaljevanju. V tej matriki je še posebej izpostavljen strateški cilj 2 – Doseganje čistega poslovnega izida v skladu z metodologijo Agencije za energijo. Doseganje tega strateškega cilja je mogoče samo ob izpolnjevanju številnih ciljev na ravni procesov, precej pa je odvisno tudi od številnih zunanjih dejavnikov. Zato je v družbi ELES vpeljan sistem spremljanja več kot 400 procesnih in strateških kazalnikov.

Ciljne vrednosti kazalnikov so določene na podlagi dveh dejstev: 1. ELES je med prvimi tremi ali najmanj na povprečju vseh (8) analiziranih sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij v državah članicah EU; 2. doseganje vrednosti kazalnikov, ki izboljšujejo poslovanje.

Strateški izzivi, ki jih prepoznavamo v okolju, so tesno povezani s kapitali, iz katerih v družbi ELES ustvarjamo vrednost. Ti so neposredno vezani na kapitale. Odgovor vsakega od kapitalov na strateški izziv predstavlja strateški cilj družbe ELES. Povezave so aktivne v okvirih predstavitve vsakega kapitala.