TRAJNOSTNO POSLOVANJE

V letu 2019 smo zasnovali dva ključna strateška dokumenta: oblikovali smo trajnostno strategijo do leta 2050 ter določili smo okvirne strateške cilje, podcilje in terminski plan za dolgoročni strateški plan (DSP) 2021–2025. Te strateške osnove našega poslovanja bodo predstavljene in merjene v Letnem poročilu družbe ELES 2020, ki bo upoštevajoč omenjene dokumente tudi povezal vse elemente trajnostnega poslovanja.

Glede na vidike strateške uspešnosti je enajst strateških ciljev razdeljenih v štiri skupine. Za vse strateške cilje so opredeljeni tudi podcilji in strateški kazalniki, ki omogočajo nadzor uresničevanja strateških ciljev, nosilcem ciljev pa omogočajo lažje načrtovanje aktivnosti za njihovo izpolnjevanje.

Izhodišče trajnostnega poslovanja predstavljajo strateški izzivi.

Ne glede na dejstvo, da bo DSP 2021–2025 sprejet šele v letu 2020, družba ELES v nadaljevanju prikazuje strateške izzive, kot jih razume in upošteva že v obdobju priprave tega letnega poročila. ELES se zaveda, da je za realizacijo vrednote stabilnosti in zanesljivosti nujna vrednota fleksibilnost. Področje elektroenergetike se v zadnjih letih spreminja tako bliskovito, da bi delovali neodgovorno, če ne bi bili kadarkoli pripravljeni na poslovni odgovor na te spremembe. Zato so v nadaljevanju navedeni temeljni strateški izzivi družbe ELES za prihodnje obdobje, na katerega pa je videti določene odgovore že v letu 2019.

Maja 2019 se je s strateško delavnico o ključnih strateških izzivih v prihodnosti že začel proces strateškega načrtovanja za obdobje 2021–2025 s ciljem povečati agilnost družbe glede na nove izzive in priložnosti v zunanjem in notranjem okolju. Posvečena je bila vlogi družbe ELES v elektroenergetski tranziciji v smeri trajnostnega razvoja ter pripravi novega dolgoročnega strateškega plana družbe ELES za obdobje 2021–2025. Eden od rezultatov delavnice je tudi osvežena lista strateških izzivov, ki bodo podlaga novim strateškim ciljem, in tem prilagojena struktura ključnih dejavnikov uspeha (KPI).

Trajnostno poslovanje z vidika ustvarjanja dodane vrednosti se odraža v upravljanju vsakega kapitala posebej, ki sledi prikazanim strateškim ciljem.