UPRAVLJANJE TVEGANJ

Tveganja, povezana z opravljanjem dejavnosti ELES, so znotraj celovitega sistema upravljanja tesno povezana:

  • s kapitali kot zalogami vrednosti, iz katerih v družbi ELES ustvarjajo vrednost za ključne deležnike in
  • s strateškimi izzivi, ki jih v družbi ELES prepoznavajo v notranjem in zunanjem slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru Tako predstavljeni izzivi so znotraj strategije družbe ELES prepoznani kot priložnosti, katerih volatilnost/nepredvidljivost branijo prek linije upravljanja tveganj.

V družbi ELES obravnavajo več vrst tveganj:

  • operativna tveganja na procesih, delovnih tokovih in posameznih aktivnostih;
  • strateška tveganja kot najaktualnejša tveganja določenega obdobja, ki ogrožajo realizacijo strateških ciljev;
  • tveganja varovanja informacij;
  • okoljska tveganja;
  • tveganja, katerim so izpostavljeni zaposleni pri svojem delu.
Katalog tveganj