UPRAVLJANJE

Družba ELES ima vzpostavljeno sodobno ureditev sistema upravljanja in nadzora poslovanja, po katerem so dejavnosti in odgovornosti razdeljene med nosilce treh linij obrambe, ki se v strokovnih krogih šteje kot najboljša praksa za učinkovito upravljanje tveganj v organizaciji: 

  • direktor družbe zagotavlja ustrezno notranje okolje s korporativno kulturo od zgoraj navzdol, področni direktorji pa v okviru prve linije obrambe na podlagi ocene tveganj poslovanja oblikujejo in izvajajo notranje kontrolne ukrepe, s katerimi zagotavljajo doseganje ciljev in skladnost poslovanja; 
  • pri tem se opirajo na drugo linijo obrambe, ki je okvir za opredeljevanje in spremljanje poslovanja v sestavi: sistem upravljanja, upravljanje tveganj, korporativne integritete, korporativne varnosti, pravnih zadev, upravljanja in razvoja kadrov, relacije z regulatorjem, kontrolinga in odnosov z javnostmi; 
  • notranja revizija kot tretja linija obrambe naknadno ugotavlja predvsem skladnost in smotrnost poslovanja; 
  • družba ELES poroča oziroma sodeluje tudi z zunanjimi »nadzornimi in inšpekcijskimi« organi: od nadzornega sveta družbe in njegovih komisij prek Vlade RS oziroma resornega ministrstva za infrastrukturo, pristojnega za energijo, inšpektoratov v sestavi posameznih ministrstev, Evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E), Evropske komisije, zunanjega revizorja računovodskih izkazov po ZGD, Slovenskega državnega holdinga (SDH), Državne revizijske komisije, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča do regulatorjev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in Agencije za energijo, ki določa oziroma regulira poslovno-izidno uspešnost družbe ob navedbi zgolj najpomembnejših deležnikov. Korporativno poročanje temelji na usmeritvah celovitega in trajnostnega poročanja o ustvarjanju vrednosti za ključne deležnike na kratek, srednji in dolgi rok.

Ključna tveganja in priložnosti korporativnega upravljanja se neposredno izkazujejo skozi tveganja in priložnosti vsakega kapitala, saj kapitali v celoti prekrivajo področje korporativnega upravljanja. Tveganja in priložnosti so dodatno pojasnjena tudi prek opredelitve strateških izzivov družbe in merjena prek spremljanja doseganja ciljev, ki se vežejo na strateške izzive.

Korporativno upravljanje