USPEŠNOST POSLOVANJA

Doseženi rezultati poslovanja so v okviru pričakovanih in jih ocenjujemo kot dobre. 

Iz pregleda kvantitativnih kazalnikov je razvidno, da smo povečali čisti poslovni izid, EBIT, EBITDA, da smo kumulativno izboljšali izpolnjevanje strateških kazalnikov, določenih z dolgoročnim strateškim planom 2016–2020, da smo dosegli višji ROE, ROA. Če primerjamo realizirano in plan, lahko izpostavimo dve kategoriji, ki ju nismo dosegli. Čisti poslovni izid znaša 17,3 milijona EUR in je v zgodovini obstoja ELES nominalno najvišji in presega čisti poslovni izid leta 2018 za 5 odstotkov, je pa za 4,8 milijona nižji od planiranega. Razlogov je več: od neizplačila dividend/deležev iz dobička (družba ELES bi si lahko glede na statutarno večinske lastniške deleže v odvisnih družbah v letu 2019 izplačala za 8,7 milijona EUR dividend/ deležev iz dobička, zakaj ni bilo tako, je obrazloženo v točki Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2019), nižja aktivirana investicijska vlaganja in posledično nižji reguliran donos, preseganje stroškov zaposlenih kot posledica nerealiziranih upokojitev. Investicijska vlaganja so bila rekordna v višini 73 milijonov EUR, kar za 60 odstotkov več kot v letu 2018. V primerjavi s planom so bila nižja za 19 odstotkov. Glavna razloga sta kasnitev upravnih dovoljenj (gradbena dovoljenja) in dolgotrajni postopki javnih naročil (res je, da nam v letu 2019 DKom ni razveljavil nobene odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika). Cilji na področju zasledovanja kvalitativnih kazalnikov poslovanja so preseženi, pri tem mislimo implementacijo EU predpisov in smernic ENTSO-E, dejavnosti na področju prehoda v »zeleno elektroenergetiko«, prenovo internih predpisov in navodil, promocijo družbe ELES, sodelovanje na domačih in mednarodnih konferencah ter pravočasno izvedbo javnih naročil. Povečali smo obseg prenosnega sistema in dosegli najvišje število točk samoocenitve po modelu EFQM.

Nagovor direktorja