ZUNANJE OKOLJE

Družba ELES se zaveda, da je eden od ključnih pogojev za uspešno poslovanje ohranjanje odgovornega odnosa do deležnikov. Za lažje načrtovanje in izvajanje odnosov so bili ti razdeljeni na devet glavnih skupin, od katerih ima vsaka svoje podskupine. Zaposleni so ključni deležniki družbe, saj na njih temelji uspešnost poslovanja družbe, zato je odnosom z njimi namenjeno posebno poglavje Človeški kapital – zaposleni. V razmerjih z deležniki družba ELES odgovorno uresničuje svoje pravice in izpolnjuje prevzete obveznosti na način, ki je skladen s cilji družbe in ji omogoča dolgoročne koristi. V razmerju do deležnikov vzdržuje dobre poslovne običaje in varuje njihove poslovne skrivnosti. Pri konkretnih odločitvah upošteva legitimne interese deležnikov ter informira in poroča skladno s cilji družbe.

DELEŽNIKI DRUŽBE SO RAZDELJENI NA POSAMEZNE INTERESNE SKUPINE:

Upravljanje družbe:

 • Vlada Republike Slovenije, prek katere uresničuje svoje ustanoviteljske pravice Republika Slovenija, edini lastnik družbe ELES;
 • nadzorni svet družbe ELES.

Zaposleni:

 • vsi zaposleni v Elesu prispevajo svoj delež energije za realizacijo ciljev, pa tudi svoje želje in zahteve.

Vladni in regulatorni organi, ki določajo okvire poslovanja družbe ELES v Republiki Sloveniji (RS):

 • Državni zbor RS;
 • Vlada RS;
 • MzI – Ministrstvo za infrastrukturo in v njegovi sestavi Direktorat za energijo;
 • AE – je nacionalni energetski regulativni organ Republike Slovenije, ki usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetskih dejavnosti na področju toplote in drugih energetskih plinov, določa višino omrežnine za energijo v skladu z Energetskim zakonom in Aktom o metodologiji za določitev omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki prenosnega omrežja za opravljeno storitev prenosa električne energije;
 • inšpektorati v sestavi posameznih ministrstev kot organi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem različnih predpisov in splošnih aktov, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu.

Vladni in regulatorni organi, ki določajo okvire poslovanja v Evropski uniji:

 • Evropski parlament;
 • Evropska komisija;
 • DG ENER – Generalni direktorat za energijo (Directorate-General for Energy) je organ Evropske komisije. Osredotočen je na ustvarjanje konkurenčnega notranjega trga z energijo po nižjih cenah, razvoj obnovljivih virov energije, zmanjševanje energijske odvisnosti in zniževanje porabe energije;
 • ACER – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Partnerske organizacije v Sloveniji:

 • SODO – sistemski operater distribucijskega omrež- ja z električno energijo omogoča zahteve za priključitev in dostop do distribucijskega omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo;
 • distribucijske družbe Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska;
 • Energetska zbornica, ki povezuje in zastopa panožne interese včlanjenih podjetij.

Partnerske organizacije v Evropi:

 • ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij z nalogo zagotavljanja pravil za varno obrato- vanje ter tehnično optimalen in okolju prijazen razvoj vseevropskega prenosnega omrežja s ciljem zagotoviti enoten evropski trg z električno energijo. V njegovem okviru deluje vrsta skupin, ki pokrivajo posamezna strokovna področja. Nekatera od teh so organizirana tudi regijsko. Tako slovensko regulacijsko območje pripada trem regijam;
 • regijska združenja operatorjev prenosnega omrežja, v katera je vključena družba ELES, so:
  – CEE – centralno-vzhodna regija s slovensko-avstrijsko mejo,
  – CSE – centralno-južna regija s slovensko-italijansko mejo,
  –  SEE – jugovzhodna regija s slovensko-hrvaško mejo,
  –  MED-TSO – Združenje sredozemskih operaterjev prenosnih sistemov,
  znotraj teh združenj Elesovi strokovnjaki dejavno sodelujejo v različnih delovnih skupinah;
 • TSC (TSO Security Cooperation) – organizacija sis- temskih operaterjev za sodelovanje na področju sigurnosti prenosnih elektroenergetskih omrežij;
 • JAO – Združena avkcijska pisarna (Joint Auction Office) je nastala z združitvijo CAO in CASC. EU v juniju 2015 ter prevzela njuni funkciji (dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) na slovensko-avstrijski, slovensko-hrvaški in slovensko-italijanski meji).


Dobavitelji in odjemalci električne energije in storitev:

 • družbe za proizvodnjo električne energije;
 • družbe za prodajo električne energije;
 • zaprti distribucijski sistemi;
 • direktni odjemalci v elektroenergetskem omrežju.

Izobraževalne organizacije in strokovna združenja:

 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani;
 • Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru;
 • EIMV – Elektroinštitut Milana Vidmarja s svojim razvojno-raziskovalnim delovanjem prispeva poglede izven okvirov znanega na svojih strokovnih področjih ter pokaže nove poti in načine delovanja;
 • CIGRÉ – Mednarodni svet za velike elektro energetske sisteme je ena najstarejših stanovskih organizacij, ustanovljena s ciljem izmenjave izkušenj in reševanja številnih strokovnih vprašanj s področja obratovanja, razvoja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov;
 • CIGRÉ – CIRED – Slovensko združenje elektroenergetikov;
 • WEC – Svetovni energetski svet (World Energy Council) promovira dostopnost, stabilnost in okoljsko ustreznost energetskih sistemov v kar največjo splošno korist;
 • Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta proučuje energetska vprašanja, jih analizira in razpravlja o njih ter podaja mnenja, nasvete in priporočila.


Deležniki, ki vplivajo na graditev objektov:

 • projektantske organizacije, ki nudijo storitve projektiranja objektov, prostorski načrtovalci, ki izdelujejo prostorsko dokumentacijo, in izdelovalci okoljske dokumentacije;
 • lastniki zemljišč, civilne iniciative, nevladne organizacije; lokalne skupnosti in državni organi so mnenjedajalci v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo objektov. Med gradnjo prizadevajo njihove interese in/ali posegajo v njihovo okolje, po končani gradnji si z njimi delijo delovno in naravno okolje pri obratovanju in vzdrževanju objektov družbe;
 • družba ELES je kot mnenjedajalec v postopku pri- dobivanja mnenj na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov v varovalnem pasu Elesovih elektroenergetskih objektov. Investitorji z gradnjo posegajo v varovalni pas Elesovih elektroenergetskih objektov, kar vpliva na obnovo, gradnjo in vzdrževanje njihovih objektov.